Klachtenreglement Nederlands de Baas versie 2022_2

 

Dit klachtenreglement is te vinden op de website van NEDERLANDS DE BAAS. Dit klachtenreglement wordt tevens op papier verstrekt aan de cursisten of er wordt tijdens de intake naar het formulier op de website verwezen. Dit reglement wordt aan medewerkers van NEDERLANDS DE BAAS samen met de modelovereenkomst besproken en meegegeven. 

 

Definitie klacht

“Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan onze organisatie met betrekking tot onze producten of diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.”

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Nederlands de Baas b.v., gevestigd te Nijmegen
 2. klacht: iedere uiting van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalaten door (een

medewerker van) Nederlands de Baas;

 1. medewerker: eenieder die onder verantwoordelijkheid van Nederlands de Baas werkzaamheden

verricht voor Nederlands de Baas, ongeacht of hij in dienst is van Nederlands de Baas of anderszins

werkzaam is voor Nederlands de Baas;

 1. klager: diegene die een klacht indient bij Nederlands de Baas.

 

Bevoegdheid tot indienen klacht

 1. Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop Nederlands de Baas of één van diens medewerkers

zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem heeft gedragen, een klacht in te dienen bij

Blik op Werk.

 1. Een klager die voornemens is een klacht in te dienen, neemt eerst contact op met degene die de

gedraging heeft verricht. Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, is de klager bevoegd een

klacht conform dit reglement in te dienen.

 1. Een gedraging van een medewerker wordt aangemerkt als een gedraging van Nederlands de Baas, voor

zover deze gedraging aan Blik op Werk kan worden toegerekend.

 1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend.

 

Wijze van indienen klacht

 1. Klager dient zijn klacht elektronisch; naar het e-mailadres: klachten@nederlandsdebaas..nl of per post;

Hatertseweg 813, 6535 ZS Nijmegen te zenden.

 1. De klacht dient ten minste onderstaande gegevens te bevatten:
 2. de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van klager;
 3. datum van het ontstaan van de klacht;
 4. de naam van de eventuele werknemer waarop de klacht betrekking heeft ;
 5. een korte omschrijving van de inhoud van de klacht.
 6. De klacht dient te worden ondertekend door klager en indien van toepassing te zijn voorzien van

afschriften van de op de klacht betrekking hebbende stukken.

 1. Een klacht, die niet gedagtekend is, wordt geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.
 2. Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld, dient de klager zorg te dragen voor een

vertaling.

 

Onafhankelijkheid

Mochten we er samen niet uitkomen dan is er de mogelijkheid om een onafhankelijke derde partij in te schakelen. In dit geval wordt de klacht behandeld door de geschillencommissie. Zie voor meer informatie: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/particuliere-onderwijsinstellingen/

 

 

Betrekkingsgebied

Deze procedure heeft betrekking op alle klachten die het gevolg zijn van het handelen van een persoon die uit naam van Nederlands de Baas naar klager is opgetreden, of juist daarin in gebreke is gebleven.

 

Klachten over prijzen en inhoudelijke bemerkingen over door NEDERLANDS DE BAAS geleverde producten vallen dus buiten deze procedure. Klachten en bemerkingen binnen deze categorie worden altijd door de eindverantwoordelijke van Nederlands de Baas behandeld en binnen 21 dagen na schriftelijke ontvangst daarvan aan klager beantwoord. 

1 Schriftelijk: hieronder wordt ook verstaan: per email. 

2 Op- en aanmerkingen van klagers die van de klager zelf niet de status van klacht krijgen worden gezien als ‘gevoelens van onvrede’ en worden door NEDERLANDS DE BAAS wel degelijk serieus genomen, maar vallen formeel buiten deze klachtenprocedure.

 

Uitgangspunten 

NEDERLANDS DE BAAS ziet klachten als een manier om zijn organisatie en de daarin werkzame personen te laten groeien en is dus blij met iedere klacht 

Desalniettemin zal NEDERLANDS DE BAAS door preventief en zorgvuldig handelen zich nadrukkelijk inspannen klachten te vermijden 

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over het handelen van een persoon die uit naam van Nederlands de Baas naar klager is opgetreden, of juist daarin in gebreke is gebleven. Een klacht is een klacht op het moment dat de klager zijn op- en aanmerkingen als zodanig, dus als klacht benoemd.

 

Mondelinge klachten 

Mondelinge klachten worden mondeling afgehandeld, bij voorkeur tussen klager en betrokken vertegenwoordiger van NEDERLANDS DE BAAS waartegen de klacht is gericht. 

o Mochten klager en betrokken vertegenwoordiger van NEDERLANDS DE BAAS hier samen niet uitkomen dan zal een van de (andere) vennoten van NEDERLANDS DE BAAS hierin een bemiddelende rol spelen. 

o Komen ‘partijen’ er dan nog niet samen uit, dan wordt klager uitgenodigd tegen vergoeding de klacht voor te leggen aan de College van Arbitrage van Blik op Werk.

 

Schriftelijke klachten

 1. Ontvangst Elke klacht die schriftelijk wordt ontvangen wordt binnen twee weken na ontvangst met alle betrokkenen van NEDERLANDS DE BAAS gedeeld. 

1.1. Eindverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de behandeling van deze klacht 

1.2. Indien de klacht het (niet-) handelen van de verantwoordelijke van NEDERLANDS DE BAAS betreft kan deze nooit eindverantwoordelijk zijn voor de behandeling van deze klacht. 

1.3. Alle klachten worden opgenomen in een klachtenregister. 

1.4. Alle documenten worden gedurende 2 jaar na afsluiten van de klacht bewaard

 

 1. Bevestiging De ontvangst van elke klacht die schriftelijk wordt ontvangen wordt binnen 2 weken na ontvangst aan klager bevestigd, waarbij de klager wordt geïnformeerd over de stappen die genomen gaan worden. 

2.1. Klager ontvangt een exemplaar van deze klachtenprocedure en verneemt de verantwoordelijke van NEDERLANDS DE BAAS eindverantwoordelijk is voor de behandeling van deze klacht. 

2.2. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

 1. Contact Voor aanvang van intern overleg over de klacht (zie 4) neemt de eindverantwoordelijke mondeling/telefonisch contact op met de klager om nadere informatie te krijgen over de ernst van de klacht en/of aanleiding/oorzaak van de klacht en om te peilen in welke richting een mogelijke aanpak/oplossing gezocht moet worden.

3.1. Zo nodig en zo mogelijk wordt klager uitgenodigd het overleg over de klacht bij te wonen.

 

 1. Overleg Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht vindt binnen NEDERLANDS DE BAAS overleg over deze klacht plaats door betrokkenen en verantwoordelijke. Betrokkenen en verantwoordelijke beslissen over een of meer oplossingsrichtingen en/of een concrete oplossing / afhandeling. 


4.1. Indien klager niet bij dit overleg aanwezig is wordt binnen 3 werkdagen na dit overleg door de door NEDERLANDS DE BAAS aangewezen eindverantwoordelijke mondeling met de klager contact opgenomen 


4.2. Oplossingen en/of oplossingsrichtingen worden voorgelegd en besproken 


4.3. Indien nodig vindt aanvullend overleg plaats tussen klager en de eindverantwoordelijke van NEDERLANDS DE BAAS 


4.4. Het streven is zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken overeenstemming te bereiken met de klager over de afwikkeling en/of de oplossingsrichting. 


5 Mondeling: telefonisch, via skype of een persoonlijke ontmoeting

 

 1. Afwikkeling indien klager zich in de oplossing en/of oplossingsrichting kan vinden worden daartoe nadere afspraken gemaakt