Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlands de Baas

Artikel 1

– Laptop. 

 1. Iedere cursist krijgt bij de cursus Inburgering of Staatsexamen (I en II) een laptop in bruikleen. Deze mag de cursist gedurende de tijd dat hij les volgt bij Nederlands de Baas gebruiken voor digitaal lesmateriaal behorende bij de methode die tijdens de cursus gebruikt wordt. 
 2. Bij het beëindigen van de cursus, door middel van het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen of staatsexamen, of bij het voortijdig (voor het behalen van een inburgerings- of staatsexamen) beëindigen van de cursus zal de laptop worden teruggegeven aan Nederlands de Baas. 
 3. De cursist is verantwoordelijk voor het adequaat gebruiken van de laptop. Bij schade, verlies of diefstal is de cursist zelf verantwoordelijk en kan Nederlands de Baas niet aansprakelijk gehouden worden. Nederlands de Baas zal eveneens niet een verloren of gestolen laptop vergoeden of vervangen. 

Artikel 2 

– Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nederlands de Baas met betrekking tot een educatieve dienst betreffende inburgering en taalonderwijs. 

Artikel 3 

– Aanbod

Nederlands de Baas verleent haar diensten inzake inburgering en taalonderwijs volgens de normen van het Blik op Werk Keurmerk en voldoet aan alle hieraan gestelde eisen.

Artikel 4 

– Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door het tekenen van het cursuscontract door de cursist. 

Artikel 5

– Annulering. 

Voor aanvang van de cursus kan de cursus geannuleerd worden. Dit kan als gevolg hebben dat de cursus bij te weinig cursisten niet kan starten. 

 Artikel 6 

– Beëindiging van de overeenkomst 

De consument kan een cursuscontract te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan info@nederlandsdebaas voor de eerste van de maand. De cursist is dan de afgenomen lessen en eventueel geleverd lesmateriaal waarvoor hij nog niet betaald heeft, nog verschuldigd te betalen. Indien vooraf betaald is, heeft de cursist recht op restitutie van de reeds betaalde maar niet genoten lessen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 

 Artikel 7 

– Prijswijzigingen. 

Nederlands de Baas kan redelijkerwijs de prijzen aanpassen aan de situatie of omstandigheden. Nederlands de Baas informeert haar cursisten hiervan voorafgaand aan de aanpassing.

Artikel 8 

– Levering. 

1.Cursisten kunnen bij bestaande niveaugroepen die nog niet vol zijn (minder dan 10 deelnemers hebben) direct instromen mits zij aansluiten bij het niveau (bepaald door directie Nederlands de Baas en betreffende docent). Bij vorming van nieuwe groepen is er een minimumaantal van vijf cursisten nodig en zal Nederlands de Baas zo snel mogelijk de groep starten. Dit is afhankelijk van beschikbaarheid van docenten en locatie. 

2.Correctiewerk. De cursist wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing. 

Artikel 9 

– Conformiteit. 

 1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd. 
 2. Het geleverde lesmateriaal moet eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voorzover dat is overeengekomen. 

Artikel 10 

– Betaling. 

Betaling vindt plaats in contanten of door middel van facturering aan DUO.  Facturering vindt ieder kwartaal plaats, indien mogelijk vooraf aan de te volgen lessen. Bij beëindigen van het contract, heeft de cursist recht op restitutie van het bedrag dat hij al betaald heeft maar waar hij na beëindiging van het contract geen les meer voor gaat afnemen. Voor afgenomen lessen is de cursist verplicht te betalen binnen 30 dagen na het ontvangen van de factuur. Wanneer lessen uitvallen door omstandigheden die Nederlands de Baas niet kan verhelpen, worden de lessen niet in rekening gebracht. 

Artikel 11 

– Niet-tijdige betaling. 1. 

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 2. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 

Artikel 12 

– Niet-nakoming van de overeenkomst 

 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 
 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 4. Als de klant tekent in een periode dat het Keurmerk ‘tijdelijk ongeldig’ is en de aanbieder het Keurmerk daarna toch verliest, dan kan de klant als hij/zij dat wil en als de klant niet op de hoogte was van de tijdelijke ongeldigheid toen hij/zij het contract tekende, het contract ontbinden en alle betaalde kosten terug ontvangen.

Artikel 13 

– Aansprakelijkheid van de ondernemer 

 1. Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. 
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. 
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 14 

– Vertrouwelijkheid 1. Door consumenten verstrekte informatie wordt door de ondernemer, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving, zie privacyreglement (www.nederlandsdebaas.nl).

Artikel 15 

– Vragen en klachten 

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door de ondernemer beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten terzake verliest. 
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling onder artikel 16. 

Artikel 16 

– Geschillenregeling 

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 

 

28 Maart 2018 – versie 2.0